Дупликат возачката дозвола се издава кога оригиналната возачка дозвола е изгубена или украдена. Барањето за издавање на дупликат возачка дозвола се поднесува лично во подрачните единици на Министерството за Внатрешни работи и кон барањето се приложува:

 • Барање
 • Важечка лична карта на увид.
 • Писмена изјава на возачот со краток опис за време и место на губењето на возачката дозвола
 • 280,00 денари за образецот или 840 денари за образецот доколку е во итна постапка (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
 • 110,00 денари административна такса (уплатница или уплата преку ПОС терминал)
 • 75,00 денари за објавување на изгубена патна исправа во „Службен весник на Република Македонија“ (уплатница или уплата преку ПОС терминал)

Претходно, потребно е да се изврши телефонско закажување преку бесплатниот телефонски број 0800 192 92 кој е достапен само од фиксен телефон или електронски на termini.mvr.gv.mk .

Возачката дозвола во редовна постапка, се издава во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето, а во итна постапка во рок од 2 работни дена од денот на поднесувањето на барањето.

Доколку возачот има навршено 70 години, има ограничување на важноста на возачката дозвола поради дравствена состојба или има Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и Т категорија потребно е да достави и лекарско уверени за телесна и душевна способност.

Со барањето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка за кое е потребно:

 • пријава за возачка книшка
 • уплатница од 100,оо ден
 • фотокопија од лична карта
 • фотокопија од возачка дозвола
 • 2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 см