Гумите може слободно да се каже дека се круцијален дел од возењето. Од нивната состојба и квалитет зависат перформансите на самото возило.

Нивниот квалитет зависи како од материјалите односно суровините кои се користат за нивно производство така и од самиот производствен процес. Токму производствениот процес е доста комплексен па за љубопитните во продолжение, во пет минутно видео го откриваме процесот на нивното производство.