Сите земји во Европа имаат различни сообраќајни регулативи во поглед на дозволена брзина на патиштата, дозволена количина алкохол во крвата, користењето на мобилен телефон додека се управува со моторно возило и слично. Во табелата во продолжение е прикажана токму оваа регулација во земјите од Европа.

Држава Најголеми дозволени брзини во Европа  

Дозволена количина алкохол во крвта

(г/кг.)

 

Брза помош /

полиција

(телефони)

 

Употреба на светла дење

 

Користење на мобилен тел. додека се управува со мот. возило

 

На автопат

 

На пат рез. за мот.

возила

 

 

Вон нас. место

 

 

Во нас. место

Австрија 130 км/ч 100 км/ч 100 км/ч 50 км/ч 0.50 144  / 133 Мот. возила Без зафат. на раце
Белгија 120 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 100 / 101 Мот. возила Без зафат. на раце
Бугарија 120 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 150 / 166 Без обврска Нема забрана
Данска 130 км/ч 90 км/ч 80 км/ч 50 км/ч 0.50 112 / 112 Сите возила Без зафат. на раце
Чешка 130 км/ч 130 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.00 155 / 158 Мот. возила Без зафат. на раце
Финска 130 км/ч 100 км/ч 80 км/ч 50 км/ч 0.50 112 / 112 Сите возила Нема забрана
Франција 130 км/ч 100 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 15 / 17 Мот. возила Без зафат. на раце
Грција 120 км/ч 110 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 166 / 100 Без обврска Без зафат. на раце
Хрватска 130 км/ч 110 км/ч 90 км/ч 50 км/ч  0.50 94 / 92 Сите возила Без зафат. на раце
Словенија 130 км/ч 110 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 112 /113 Сите возила Без зафат. на раце
Македонија 120 км/ч 100 км/ч 80 км/ч 60 км/ч 0.50 194 / 192 Сите возила Без зафат. на раце
Ирска 112 км/ч 96 км/ч 96 км/ч 48 км/ч 0.80 112 / 999 Без обврска Нема забрана
Италија 130 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 118 / 112 Надвор од нас.

и на автопат

Без зафат. на раце
Луксембург 130 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 112 / 113 Мот. возила Нема забрана
Унгарија 130 км/ч 110 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.00 104 / 107 Само надвор од населено место Без зафат. на раце
Германија 130 км/ч 100 км/ч 100 км/ч 50 км/ч 0.50 110 / 110 Мот. возила Без зафат. на раце
Холандија 120 км/ч 110 км/ч 80 км/ч 50 км/ч 0.50 112 / 112 Без обврска Без зафат. на раце
Норвешка 90 км/ч 80 км/ч 80 км/ч 50 км/ч 0.20 113 / 112 Сите возила Без зафат. на раце
Полска 130 км/ч 100 км/ч 90 км/ч 60 км/ч 0.20 999 / 997 Мот. возила Без зафат. на раце
Португалија 120 км/ч 100 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 112 / 112 Сите возила Без зафат. на раце
Словачка 130 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 60 км/ч 0.00 155 / 158 Мот. возила Без зафат. на раце
Шпанија 120 км/ч 100 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 092 / 092 Мот. возила Нема забрана
Шведска 110 км/ч 110 км/ч 70 км/ч 50 км/ч 0.20 112 / 112 Сите возила Нема забрана
Англија 112 км/ч 112 км/ч 96 км/ч 48 км/ч 0.80 (предлог за 0.50) 112 /999 Без обврска Нема забрана
Швајцарија 130 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 50 км/ч 0.50 144 / 117 Без обврска Без зафат. на раце
Турција 130 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 50 км/ч За пат. воз. 0.50 112 / 155 Без обврска Без зафат. на раце