Услови за користење

Во продолжение се прикажани условите за користење на интернет сајтот autoklub.mk.

АВТОРСКИ ПРАВА И СОДРЖИНИ

Секое копирање, во целост или делумно на содржините објавени на овој интернет сајт е забрането. Истото е дозволено само со писмено одобрување од страна на AutoKlub.mk. За добивање на одобрение потребно е да испратите барање на contact@autoklub.mk со содржината која сакате да ја преземете.

AutoKlub.mk се води по принципот на почитување на сите авторски права. Во таа насока доколку сметате дека со одредена постапка е прекршено некое авторско право или било каков вид на интелектуална сосптвеност контактирајте не на contact@autoklub.mk

ЛИНКОВИ КОН НАДВОРЕШНИ СТРАНИЦИ

На интернет сајтот AutoKlub.mk во одредени ситуации можно е да постојат линкови кон надворешни страници. AutoKlub.mk нема надзор кон податоците, информациите и останатите содржини на надворешните интернет страници кои водат надвор од овој интернет сајт и во целост се одрекува од секаква одговорност поврзана со содржините на интернет страниците креирани од страна на трети лица.

РЕКЛАМНИ СОДРЖИНИ

За сите рекламни содржини објавени на овој интернет сајт одговорност презема нарачателот на истите. AutoKlub.mk ќе се обиде во согласност со законот, етичките и морални норми да не дозволи и спречи рекламирање со кое се нарушуваат македонските закони, интегритетот на поединците и група на поединци, и етичките принципи.

За сите прашања, барања, забелешки и предлози контактирајте не на contact@autoklub.mk